Разликата между приемната грижа и осиновяването

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца. Това е мярка на закрила, регламентирана със Закона за закрила на детето у нас. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат  възможност за личностно развитие.


Има деца, чиито родители остават такива на детето си, макар че в определен момент са в криза или изпитват трудност в отглеждането му. В такива случаи приемната грижа е по-добър вариант за детето, отколкото настаняване в институция. Това са ситуации, в които биологичните родители са живи и могат да се грижат за децата си, но поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възможност да го направят. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството и др. Приемната грижа е подходяща и за деца, които нямат друг начин да опознаят семейните взаимоотношения. Обикновено това са деца, които трайно са отглеждани в институция. Те са напреднали във възрастта си и осиновяването им е трудно.

 

Осиновяването е правен акт, чрез който между две лица се създава връзка родител–дете. Родителските права и задължения преминават върху осиновителя. Възникват права и задължения като между роднини по произход Осиновяването едновременно осигурява родителска грижа и семейна среда за отглеждане на детето и удовлетворява естествения стремеж на човека към майчинство и бащинство.