Проучване

 • По време на проучването кандидат-приемното семейство се наблюдава и оценява от социален работник. Този процес продължава 4 месеца с възможност за 2 месеца удължаване по обективни причини, касаещи кандидатите.


  Проучването започва веднага след подаване на заявление и включва:

  •  Провеждане на минимум 4 срещи с кандидатите и останалите членове на домакинството;

  •  Провеждане на индивидуални срещи с всеки един от кандидатите, на които се обсъждат въпроси, отнасящи се до тяхното детство, образование, работа, семейство, близки и приятели; срещи с деца в домакинството;

  • Провеждане на срещи с поръчителите на семейството и съжителстващите лица;

  •  В случаите, в които за приемното дете ще се полагат грижи не само от приемните родители, но и от човек извън домакинството, се провеждат срещи и с него;

  •  2 посещения в дома на кандидатите;

  След индивидуалните и семейните срещи, след приключването на обучението и оценяването на кандидатите за приемни родители социалният работник изготвя доклад, с който те се запознават и при тяхно одобрение го подписват. Положителният доклад се представя пред Комисия за детето.