Одобрение

  • Свиква се Комисия за детето към съответната община за одобрение на кандидатите. Комисията е съставена от различни специалисти с познания в сферата на детското благосъстояние – педиатри, психолози, юристи, социални работници, експерти по приемна грижа и други.

    Какви са възможните решения и изходи от Заседанията за одобрение на кандидат – приемни семейства?

    • Комисията взема решение за одобрение на съответната кандидатура, изготвя се протокол от заседанието и заповед семейството да бъде вписано в Регистъра на одобрените приемни родители;

    • Комисията установява, че се нуждае от допълнителна информация по дадена кандидатура и изисква допълнителна оценка от социалния работник;

    • Комисията решава, че семейството не притежава необходимия капацитет да бъде приемно семейство за дете от институция / в риск.