Настаняване и подкрепа

  • След процеса на опознаване детето се настанява в дома на приемните родители.

    Първият ден обикновено е изпълнен с очакване и известна доза притеснение, но благодарение на опознавателните срещи детето и семейството са подготвени за този момент.

    След като малчуганът заживее при приемните родители, социалните работници на фондация „За Нашите Деца” продължават да помагат и винаги да са на разположение, когато има нужда от професионална консултация, при възникнала проблемна ситуация, с която родителят се затруднява да се справи сам.